DynDNS

1.0 

DynDNS


Den DynDNS-Cli­ent (Win­dows/Li­nux) kön­nen Sie hier kos­ten­los her­un­ter­la­den: 
Win­dows:


Win­dows App , zum Ver­bin­den ei­ner DynDNS-Domain und DynDNS-Subdomain mit Ih­rer ak­tu­el­len IP-Adres­se 
Li­nux: 


Li­nux App , zum Ver­bin­den ei­ner DynDNS-Domain mit Ih­rer ak­tu­el­len IP-Adres­se 


Li­nux App , zum Ver­bin­den ei­ner DynDNS-Subdomain mit Ih­rer ak­tu­el­len IP-Adres­se